0545 - 29 50 63
0
 0,00
 • Uw winkelmand is leeg

  U heeft geen producten in uw winkelmand

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Ten Dolle Groep VOF,  gevestigd te Neede,

Kamer van Koophandel Enschede nummer 08170445

Indien er sprake is van koop op afstand tussen Gebruiker en een Consument welke elektronisch tot stand komt (dus uitsluitend via onze webshops) dan gelden, in afwijking van deze algemene leveringsvoorwaarden, de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Definities,

 • Gebruiker: Ten Dolle Groep VOF als de gebruiker van de voorwaarden, verkoper, verhuurder;
 • Wederpartij: de Wederpartij van Ten Dolle Groep VOF, koper, huurder;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij;
 • Voorwaarden: de bepalingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden.

2 Algemeen,

  • De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij die, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  • De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
  • De toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

3 Offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten:

  • Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.
  • De geldigheid van de offerte vervalt 1 maand na dagtekening van de offerte tenzij anders vermeld in de offerteaanbieding.
  • Overeenkomsten waarbij Gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
   • na schriftelijke bevestiging door de Gebruiker van een opdracht van de Wederpartij;
   • bij gebreke daarvan, door aanvang van de werkzaamheden.
  • Prijsverhogingen tussen de datum van het aangaan van de overeenkomst en de uitvoering ervan mogen worden doorberekend. Bij prijsverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, is de Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  • De Gebruiker is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen;
  • Gebruiker behoudt zich het recht voor om zaken die op datum aanbod in voorraad zijn te leveren aan derden zolang Wederpartij niet schriftelijk het aanbod heeft aanvaard.
  • Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.
  • Gebruiker behoudt zich het recht voor een bestelling / opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4 Koopprijs,

  • De door Gebruiker opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
  • Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Gebruiker:
   • gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of ander opslagplaats;
   • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, verzekeringen heffingen en rechten;
   • exclusief reparatie -, verpakkingskosten en eventuele laad – en loskosten.
  • Na totstandkoming van de overeenkomst is Gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van ondermeer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijgen van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken. De prijzen in de catalogi of prijslijsten zijn vrijblijvend en de uiteindelijk overeengekomen prijzen gelden.
  • Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn installatie, montage en aansluitwerkzaamheden voor rekening van Wederpartij.

5 Wijzigingen,

  • Kosten als gevolg van eventuele overeengekomen veranderingen van de overeenkomst, worden door Gebruiker aan Wederpartij in rekening gebracht.

6 Onderzoek, reclames

  • Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels -) verkeer gesteld worden. Bij aflevering dient Wederpartij eventuele zichtbare gebreken aan de verpakking of aan de zaken op de pakbon c.q. vrachtbon aan te tekenen, bij gebreke waarvan het geleverde geacht vrij van zichtbare gebreken te zijn geweest.
  • De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door Wederpartij, zo mogelijk in aanwezigheid van Gebruiker en/of haar transporteur en strekt ertoe te constateren of Gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
  • Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.
  • Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
  • Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Gebruiker juist zijn, zal Gebruiker te harer keuze de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen; het geleverde vervangen of de koopprijs retourneren. De Wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding. Wederpartij blijft echter verplicht de gekochte zaken zonder korting of verrekening te betalen.
  • Indien niet tijdig wordt gereclameerd wordt het geleverde geacht deugdelijk te zijn geleverd.
  • Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de Gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf heeft ingestemd. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de Gebruiker te bepalen wijze.
  • De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
   • afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10%;
   • in de catalogus / aanbieding /prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
   • reclames over zichtbare schade of vermissing nadat Wederpartij voor correcte aflevering heeft getekend;
   • reclames in verband met verkeerde bestellingen door de Wederpartij en retourzending, waarvoor Gebruiker niet aansprakelijk is;
   • indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstellingen zijn veranderd, geheel of gedeeltelijke zijn be– of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
  • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.

7 Eigendomsvoorbehoud / retentierecht,

  • Alle door Gebruiker geleverde materialen en ander zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Gebruiker totdat Wederpartij alle verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  • Indien Wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Gebruiker tekort schiet of Gebruiker goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekort schieten, is Gebruiker gerechtigd onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
  • Na terugneming zal Wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de kosten die Gebruiker door terugneming heeft gemaakt en verminderd met redelijke afschrijving.
  • Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  • Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
  • Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Gebruiker. Onverminderd alle overige rechten van Gebruiker indien de verzekeraar niet de volledige waarde uitkeert en onverminderd de rechten van Gebruiker op vergoeding van eventuele schaden en kosten.

8 Transport en risico,

  • Aflevering vindt plaats af magazijn Gebruiker, tenzij Gebruiker de zaken zal bezorgen.
  • De zaken zijn voor risico van Wederpartij, zodra de zaken afgeleverd zijn.
  • Indien is overeengekomen dat de zaken door Gebruiker bezorgd zullen worden, gaat het risico van de zaken op Wederpartij over op het moment dat de zaken uit het transportmiddel worden gelost.
  • In de gevallen waar door Gebruiker voor rekening van Wederpartij het transport schaderisico aan de zending is verzekerd, dient in geval van zichtbare transportschade daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen twee maal vierentwintig uur schriftelijk kennis te worden gegeven, zulks – althans voor zover van toepassing – onder bijvoeging van het proces-verbaal van de Nederlandse spoorwegen of aantekening op het beurtvaartadres, waaruit aard en omvang van de beschadiging blijkt.
  • In het geval van aansprakelijkheidserkenning door de verzekeraar zullen de beschadigde, gebroken of vermiste onderdelen door Gebruiker voor haar rekening worden gerepareerd of herleverd, met uisluiting van elke verdere verplichting en uisluitend voor zover de aansprakelijkheidserkenning reikt en met inachtneming van het in artikel 14.4 bepaalde.
  • Wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen, dit geldt ook indien aflevering af fabriek / magazijn en plaatsvindt en de Wederpartij zelf voor transport moet zorgen.
  • Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de Gebruiker, voor rekening en risico van de Wederpartij, opgeslagen; één en ander conform het bepaalde onder Levering (artikel 9).

9 Levering,

  • Levering geschiedt af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, tenzij partijen anders overeenkomen;
  • De leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
  • De leveringstermijn gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk gegevens, die Wederpartij aan Gebruiker dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van Gebruiker.
  • Gebruiker is verplicht zich zoveel mogelijk aan de leveringstermijn te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Gebruiker niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Wederpartij het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.
  • Indien een leveringsdatum is overeengekomen en de zaken op of omstreeks deze datum verzend gereed zijn, heeft Gebruiker het recht van Wederpartij het terstond afnemen van de zaak te verlangen. In ieder geval is Gebruiker gerechtigd de bestelde, ter beschikking van Wederpartij staande zaken terstond te factureren. Tevens is Gebruiker gerechtigd voor de vergoeding van opslagkosten en overige kosten die Gebruiker maakt teneinde de zaken voor aflevering aan Wederpartij ter beschikking te houden, een vergoeding in rekening te brengen. De tijdelijke opslag van de zaken geschiedt voor risico van Wederpartij.
  • Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
  • Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij en/of om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden;
  • Gebruiker is gerechtigd de zaken onder rembours te leveren.
  • Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Gebruiker is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te facturen.

10 Modellen / monster,

  • Is aan Wederpartij een model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
  • De in de catalogi / advertenties / prijslijsten opgenomen getallen, maten, gewichten, specificaties of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding gegeven.

11 Betaling,

  • Betaling dient te geschieden contant bij aflevering, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Gebruiker is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Indien de Wederpartij hier niet aan voldoet is Gebruiker niet gehouden de overeenkomst uit te voeren.
  • Indien Wederpartij in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen termijn, is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geld. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van haar verbintenis.
  • Gebruiker is te allen tijde gerechtigd van de Wederpartij te vorderen dat zij zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Gebruiker.
  • In geval van liquidatie (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen, ondercuratelestelling, dood, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

12 Incassokosten,

  • Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij, met een minimum van € 350,00.

 13 Garantie,

  • Op alle geleverde zaken verleent Gebruiker een garantie op fabricage- en materiaalfouten zoals omschreven in de bij de zaken geleverde garantiecertificaten en voor de daarin genoemde duur. De garantie houdt in dat Gebruiker naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, de zaken zal vervangen of de betaalde koopprijs geheel of gedeeltelijk zal restitueren een en ander met inachtneming het bepaalde onder art. 13 lid 2. Alle vervangen zaken worden eigendom van Gebruiker. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, gewone slijtage, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Gebruiker zijn gewijzigd of worden onderhouden. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen bekwame tijd schriftelijk worden ingediend met vermelding van de aard van het gebrek, terwijl Gebruiker tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen.
  • Op alle door Gebruiker geleverde zaken, is enkel van toepassing de daarop door of namens de fabrikant gegeven garantie(s). Gebruiker treedt ter zake van deze garantie(s) uitsluitend op als tussenpersoon. Indien Gebruiker uitgebreidere garantie dan voormeld omschreven verstrekt, dient dat schriftelijk, door beide partijen ondertekend, te zijn geschied.
  • Wederpartij dient schriftelijk een beroep te doen op de overeengekomen garantie door overlegging van de aankoopbon.
  • Deze garantie vervalt:
   • Bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
   • Bij bewerkingen, wijzigingen, vermenging, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;
   • Indien de Wederpartij de gebruiksaanwijzingen c.q. voorschriften, het onderhoud en de waterbehandeling niet heeft nageleefd respectievelijk heeft verzorgd.
  • Zolang Wederpartij niet aan zijn verplichting voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepalingen.

14 Aansprakelijkheid en vrijwaring,

  • Indien door Gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
  • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de samenstelling en de eventuele aanwezigheid van de bij wet verboden stoffen of bacteriën op of in het geleverde. Wederpartij dient de fabrikant hiervoor aansprakelijk te houden.
  • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de verminderde kwaliteit van het geleverde, na levering, aangezien Gebruiker na levering geen invloed meer heeft op de kwaliteit en hoedanigheid van de geleverde zaken. Een en ander conform artikel ‘onderzoek, reclames’.
  • Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de verkoopwaarde van de zaken.
  • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Indien Gebruiker ter zake van enige schade waarvoor zij krachten de overeenkomst met Wederpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren.
  • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor:
   • Afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Wederpartij goedgekeurde zaken / monsters;
   • Schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na levering;
   • Voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie.
  • Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Gebruiker steeds de bedoeling van Wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.
  • Wederpartij dient haar afnemer conform de gebruiksaanwijzingen en productinformatie te informeren;
  • Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Wederpartij Gebruiker niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.
  • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

15 Overmacht

  • Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  • De volgende omstandigheden worden onder meer geacht niet voor rekening van Gebruiker te komen:
  • In gebreke blijven van leveranciers van Gebruiker en stakingen in het weg-, of trein-, of zeevervoer, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk, dan wel tijdig, na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker, epidemieën/pandemieën, algehele of gedeeltelijke lockdown, ziekte van haar personeel, diefstal, brand, verkeersbelemmeringen, export- en importbelemmeringen, stroom- en computerstoringen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
  • Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
  • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is iedere der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover die nog niet is nagekomen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  • Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Gebruiker gerechtigd om de nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16 Intellectuele eigendom en auteursrechten,

  • Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht.
  • De in het kader van de overeenkomst eventueel door Gebruiker tot stand gebrachte brochures, ontwerpen, berekeningen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, prijslijsten, stalen en modellen, blijven eigendom van Gebruiker, ongeachte of deze aan Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door Wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

17 Toepasselijk recht, geschillen

  • Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en een Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
  • Op overeenkomsten met Gebruiker is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij Gebruiker de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Wederpartij of dwingend recht anders voorschrijft.

18 Vindplaats van de voorwaarden,

  • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Enschede onder nummer 08170445.